Projecten

 • Gebiedsregiseur Groene Valleilint – gebiedscoöperatie O-gen, 2017-heden
 • Projectleider Uitvoering Ambitiedocument Natuur – provincie Gelderland, 2018 – heden
 • Thematrekker Natuurinclusieve Landbouw Gelderland- provincie Gelderland, 2018-heden
 • Projectleider Ambitiedocument Natuur: Veelzijdige Natuur voor iedereen -provincie Gelderland, 2017
 • Opsteller Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug – provincie Utrecht, 2017
 • Projectmanagement ontwikkeling Natuurcollectieven- BIJ12, 2016
 • Begeleiding professionalisering agrarische collectieven – Stichting Collectief Agrarisch Nederland (SCAN), 2016
 • Projectleider opzetten Compensatiepool- provincie Gelderland, 2016
 • Projectleider Uitvoeringsprogramma Groene Valleilint – gebiedscoöperatie O-gen, 2015-2016

AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER 2016 – Provincie Gelderland, 2014-2015

anlbHet Natuurpact tussen Rijk en provincies uit 2013 geeft aan dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage levert aan de (inter)nationale natuurdoelstellingen. De partijen hebben afgesproken de effectiviteit te vergroten met een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer waarin gewerkt wordt met collectieven van agrariërs. De provincies regisseren via een gebiedsgerichte aanpak het vernieuwde agrarisch natuurbeheer. Zij zorgen ervoor dat de ambities en doelen van alle betrokkenen in een gebied worden vastgelegd in hun provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast. Hoe dit wordt ingevuld, is aan de collectieven. Dit wordt duidelijk in de beheerplannen die de collectieven opstellen in nauwe samenspraak met andere partijen in de omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten en waterschappen.

Als projectleider voor de provincie Gelderland begeleid ik dit proces om samen met betrokkenen te komen tot een effectief en efficiënt agrarisch natuur en landschapsbeheer.


BELEIDSONTWIKKELING LANDBOUW, NATUUR EN LANDSCHAP – Provincie Overijssel, 2013 – 2014

TemminkDe ontwikkelingen van het beheer van het landelijke gebied zijn volop in ontwikkeling. De decentralisatie naar de provincie is in 2014 een feit. De budgetten zijn een stuk minder en op Europees niveau zijn veranderingen op komst. Dit vraagt om nieuw beleid en de organisatie daarvan bij de provincie Overijssel. Ontwikkelingen die op dit moment veranderingen vragen zijn:

 • Heroriëntatie, vernieuwing en organisatie subsidieregeling Natuur en Landschap. Dit betekent onder andere het afsluiten van LUMP SUM overeenkomsten met beheerders met meer dan 75 hectare. Staatsbosbeheer is dit jaar de grootste organisatie waarmee een contract wordt afgesloten.
 • Vernieuwing agrarisch natuurbeheer: vanaf 2016 treedt de GLB in werking. Dit vraagt een nieuwe aanpak voor agrarisch natuurbeheer. De provincie hebben hierin de regierol. In 2014 en 2015 moet de organisatie van de provincie klaar zijn om hier invulling aan te kunnen geven samen de (agrarische) gebiedscollectieven.
 • Hoe om te gaan met de verkoop van gronden die op dit moment nog in bezit zijn van BBL en vanaf 2014 van de provincie. Hiervoor is een pilot ontwikkeld die dit jaar verder vorm moet krijgen. Ook wordt nagedacht over de procedures die gevolgd moeten worden.
 • Interimmers problematiek: Interimmers zijn agrariërs die in de periode van aanwijzing tot Europees Vogel- en Habitatgebied tot 2009 wel uitgebreid zijn en een toename in stikstof depositie hebben veroorzaakt, maar nog geen NBwet vergunning hebben. Hoe gaan we met deze agrariërs om, hoe groot is de problematiek en kunnen deze agrariërs alsnog een vergunning krijgen? Vele vragen die beantwoord gaan worden de komende tijd. Basis hiervoor wordt deels gelegd door een opdracht die Alterra heeft uitgevoerd en door een onderzoek die een stagiaire op dit moment uitvoert.

ADVIES OVER INZET EN ONTWIKKELING VAN INSTRUMENTEN VOOR DE EHS-REALISATIE – Provincie Gelderland, 2012

EHS_herijking_resultaat_dec2011_manifestpartners_A3 (1)In de basisfilosofie voor de realisatie van Natuur en Landschap is aangegeven dat de provincie ernaar streeft om de ontwikkelopgave voor de (inrichting van) nieuwe natuur voor de herijkte ecologische hoofdstructuur (EHS) zo snel mogelijk te realiseren. Hiervoor is een visie op de realisatie ontwikkeld. Om aan de visie op de realisatiestrategie invulling te kunnen geven zijn instrumenten beschikbaar vanuit de provincie, maar ook bij andere partijen. Aan welke instrumenten kan gedacht worden en wat zijn de voor- en nadelen bij inzet van deze instrumenten. Op basis van gesprekken binnen de provincie, literatuurstudie en ervaringen opgedaan in de 10 experimenteerprojecten zijn de verschillende beschikbare instrumenten, nieuw te ontwikkelen instrumenten en ideeën die er zijn zoveel mogelijk uitgewerkt. Dit advies geeft een beeld van de inzichten op dit moment.


PROJECT- EN PROCESMANAGEMENT OPSTELLEN NATURA 2000 BEHEERPLAN OOSTELIJKE VECHTPLASSEN EN NAARDERMEER – Provincie Noord-Holland en Provincie Utrecht

DSC01169_1 (1)Vanuit DHV met een groep deskundigen samen met projectgroep en klankbordgroep komen tot een conceptbeheerplan N2000 voor de Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer. Aandacht voor inhoud, communicatie, proces en overleg met alle partijen.

 

 


PROJECTLEIDING EN PROCESMANAGEMENT GEBIEDSONTWIKKELING EPE-VAASSEN – DLG

Uitwerking reconstructieplan voor de Ecologische verbinding de Wisselse poort, Landbouw Ontwikkeling Gebied (LOG), Het buitengebied en stedelijk uitloopgebied van Apeldoorn (de Groene Mal) en toeristische ontwikkeling Apeldoornskanaal. Komen tot een inrichtingsplan/ uitvoeringsprogramma.


PROJECT- EN PROCESMANAGEMENT “GROEI EN KRIMP VAN DE VERBLIJFSRECREATIE OP DE VELUWE” – Provincie Gelderland en betrokken gemeenten op de Veluwe

BijzonderKamperenKwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie op de Veluwe in relatie tot de mogelijkheden die de natuur biedt. Opstellen van alle clustervisies Groei en Krimp in samenwerking met ZKA: afweging natuur en ontwikkeling verblijfsrecreatie.

 

 


ADVISERING EN PROCESBEGELEIDING INITIATIEVEN PRIVATE PARTIJEN

 • Landgoed Nieuwe Veluwe: ontwikkeling nieuwe natuur, kwaliteitsverbetering natuur en natuurwoning
 • Veluwse Bron: Ontwikkeling Welness en 12 ha natuurontwikkeling
 • Landgoed Zonnenoord: ontwikkeling zorg en natuur
 • Landgoed Tongeren: landgoedvisie: mogelijkheden landbouw, natuur en wonen
 • Landgoed Ullerberg: ontwikkeling golf en natuur